Forskning

Jeg arbejder med stereotyper i bred forstand som de mønstre, der har indflydelse på vores mode at tænke og handle på. Jeg leder p.t. mit eget forsknings- og udviklingsprojekt om stereotyper i den dansk-tyske interkulturelle kommunikation: www.stereotypenprojekt.eu – med en stor vægt på fremmedsprogsundervisning og -indlæring (dansk og tysk som fremmedsprog).

Og jeg interesserer mig for alt muligt andet:

Jeg har min forskningsmæssige hovedinteresse i sprogteori, kognitiv lingvistik, korpuslingvistik og kontrastiv lingvistik (tysk – dansk – islandsk) samt disses konstituering i anvendt forskning, f.eks. i oversættelsesteorier, sprogpædagogik og leksikografi. Derudover har jeg en stor interesse i at uddybe min forskning på områder som pragmatik, tekstlingvistik og brug af nye medier (lørnersoftware, elektroniske ordbøger) ved sproglæring og oversættelse – hvilket ikke mindst dette portefolioprojekt og det dertil hørende e-læringsprojekt bærer præg af.

Mine forskningstemaer koncentrerer sig om beskrivelse af ordforrådets enheder i bred forstand, med en stærk fokus på orddannelse, flerordsforbindelser med deres leksikalske og grammatiske egenskaber, metodiske aspekter og sprogteori. Jeg har bl.a. beskæftiget mig med oversættelse af flerordsforbindelser (translatologi, tekstlingvistik), forståelse af idiomer i fremmedsprog (kognitiv & kontrastiv lingvistik, tekstlingvistik, sprogdidaktik), forståelse af neologismer og beskrivelse af flerordsforbindelser (korpuslingvistik, leksikografi).

Større forskningsprojekter

Min ph.d.-afhandling – ”Das Verstehen idiomatischer Phraseologismen in der Fremdsprache Deutsch” – omfatter såvel analyser af teorier (indenfor fraseologi, semantik, kontrastiv og kognitiv lingvistik og teorier i sprogerhvervelse) samt udvikling af empiriske værktøjer og udarbejdelse af undersøgelsesresultater. Hoveddelen er en kontrastiv analyse af empiriske sproglige data fra en undersøgelse af sprogforståelse i tysk som fremmedsprog, hvor data fra forsøgspersoner med islandsk som modersmål blev sammenlignet med data fra forsøgspersoner med tysk og engelsk som modersmål.

I mit postdoc-projekt, ”Tysk-islandsk idiomdatabase”, beskæftigede jeg mig med udførlige korpusbaserede analyser og leksikografiske beskrivelser af tyske og islandske idiomer. Jeg undersøgte metodik og teorier i tosproget leksikografi og computerleksikografi for at finde ud af, hvor brugbare de er med henblik på fraseologi. Omsætningen af teori i praksis finder sted i en database med de frekventeste tyske og islandske idiomer. På grundlaget af projektets resultater er der udarbejdet en del teoretiske artikler om leksikografi og fraseologi og sprogteori (se publikationsliste). Endvidere foretog jeg frekvensundersøgelser i korpus som – i samarbejde med Uve Quasthoff ved Universitetet i Leipzig og Monika Sajankova ved Universitetet i Bratislava – har resulteret i en liste med de brugbarste tyske idiomer.

Ud fra samarbejdet med Uwe Quasthoff opstod ideen om et islandsk korpus, ”Íslenskur orðasjóður”, på internettet, tilsvarende den tyske ”Deutscher Wortschatz”. Den islandske ”Wortschatz”, der har det islandske universitetsbiblioteks internetarkiv fra efteråret 2005 som tekstgrundlag, indeholder i alt 14.581.297 sætninger, 238.395.162 tekstord og 4.010.065 forskellige ordformer.

Resultater fra ovennævnte forskningsprojekter vil indgå i det planlagte projekt ”Multidimensional sprogbeskrivelse og fraseologi på basis af SFL”. Formålet med projektet er udviklingen af en multidimensional sprogbeskrivelsesmodel. Multidimensional betyder, at der teoretisk og metodisk skelnes mellem tre forskellige konstitueringer af sprog: det abstrakte sprogsystem, sprogbrug (sprog som resultat af sproghandlinger: tekster) og mentale sprogprocesser og -repræsentation. Modellen implementeres i Systemisk Funktionel Lingvistik (SFL) som teoretisk ramme. SFLs teoridannelse er inhærent holistisk og anvendelsesorienteret: den beskæftiger sig både med sprog som system og sprogbrugen i kommunikationens sproglige, situationelle og kulturelle kontekst. Afprøvning af modellen og dens teoretiske præmisser foretages med kontrastive studier i dansk, tysk og islandsk. Disse studier har bl.a. leksikografiske, oversættelsesteoretiske og sprogpædagogiske synsvinkler. Projektet kombinerer således en rent teoretisk orienteret og en udpræget anvendt sprogforskning.

Ud over mine egne projekter har jeg deltaget i forskellige forskningsprojekter:

Jeg var ansvarlig for islandsk (og delvist for dansk) i projektet Widespread Idioms in Europe and Beyond. A Cross-linguistic and Cross-cultural Research Project .

Jeg gennemførte et forskningsophold hos Christiane Fellbaum ved projektet Kollokationen im Wörterbuch ved Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften i maj og juni 2006 (og nej, det var en ren tilfældighed at det var samtidigt med fodbold VM – men sjovt var det) med et forskningsstipendium fra DAAD.

Jeg fik tildelt et opholdsstipendium til 1 uges ophold i Løgumkloster Refugium (24. april-1.maj 2009) til at arbejde med projektet „Relevanz von Korpusdaten für die Validierung grammatischer Kategorien“ (sammen med Alexandra Holsting).

Derudover:

Medlem af Second Language Research Center (SELC) ved SDU.

Deltagelse i LaCoRG-forskergruppen ved SDU.

Deltagelse i datasessions (tysk) indenfor SFL-forskningen ved SDU (2008-2009).

Deltagelse i Choice & Text gruppen ved SDU (fra FS 2011).

Jeg er medlem i følgende videnskabelige foreninger:

EUROPHRAS: European Society of Phraseology: medlem af „Advisory Council“ siden juni 2006.

Nordisk Systemisk-Funktionel Lingvistik Association: Medlem af bestyrelsen siden juli 2007.

LEDA: Foreningen af Leksikografer i Danmark.

NFL: Nordisk Forening for Leksikografi.

DANFRAS: Dansk Selskab for Fraseologi.

Den Danske Germanistforening

Medstifter af og medlem i styregruppen for et informationsnetværk for kvindelige forskere ved det humanistiske fakultet ved SDU.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s